Професионална оријентација

linijasiva

Непрестане  промене у свету рада и образовања стављају школу пред нове изазове. Стално учење и стални професионални развој су вредности које се развијају од најмлађег узраста, а професионална оријентација постаје кључна компетенција. Ученицима је потребно омогућити да током обавезног основног образовања упознају себе, стекну самопоштовање, превазиђу предрасуде, упознају конкретан свет рада и занимања и изграде вештине неопходне за сналажење у том свету. Програм професионалне оријентације који се остварује у школи односи се на праћење, усмеравање и подршку ученицима у њиховом даљем образовању и професионалном развоју. Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера , који објективно имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука о избору занимања и професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници у школама, лекари, стручњаци при Националној служби запошљавања.

linijasiva

Професионална оријентација на путу у средњу школу

linijasiva 

У школској 2013/2014. години у нашој школи реализује се програм професионалне оријентације у оквиру  пројекта Професионална оријентација на путу у средњу школу, чија имплементација у школске документе води успостављању функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике који завршавају основну школу. Носиоци реализације пројекта су чланови Тима за професионалну оријентацију на нивоу школе.

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног, динамичког петофазног модела професионалне оријентације. Циљ  програма   је подстицање развоја личности ученика до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. Циљна група су ученици седмог и осмог разреда.

Концепт програма професионалне оријентације остварује се кроз пет фаза у оквиру пројекта Професионална оријентација на путу у средњу школу:

Самоспознаја;

  1. Информисање о занимањима и каријери;
  2. Могућности школовања ( путеви образовања );
  3. Реални сусрети;
  4. Доношење одлуке.

Иновирани приступ професионалној оријентацији, као важног сегмента за будући живот и рад ученика обухвата следеће:

-          Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју;

-          Развој мотивације за учење и оспособљавање ученика за деловање у друштвеној и приватној средини како би стечена знања постала део личних и професионалних искустава и искоришћена на ширем тржишту рада;

-          Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом и нивоима образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и нивое образовања;

-          Формирање ставова према важности рада;

-          Подстицање ученика на истраживачко понашање према себи и свету рада и на вредновање сопственог и туђег рада;

-          Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развојаи доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања;

-          Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја;

-          Успостављање сарадње са установама и институцијама у локалној заједници и шире, што може допринети успешнијем професионалном развоју ученика.

Реализација програма професионалне оријентације у нашој школи за ученике седмог и осмог разреда остварује се према Годишњем плану рада професионалне оријентације, који је саставни део Годишњег плана рада школе за школску 2013/2014. годину и према плановима  реализације активности за ученике седмог и за ученике осмог разреда.

Са ученицима осмог разреда је у току фаза реализације реалних сусрета: посете средњим школама, разговори са представницима предузећа у локалној средини, представљање занимања од стране родитеља ученика, што све доприноси њиховом бољем информисању и сагледавању реалних услова живота и рада, а у циљу доношења адекватне одлуке о избору  будућег занимања.

linijasiva

Пријава на страницу